අපේ Online ගණිත පන්තිය​

Rs.1,000.00( Negotiable )

Skills Lanka, Wijeyerama, Nugegoda

Sale

January 1, 2021

0777828849

Contact Seller

Classified Description

2021 නව අධ්‍යයන වර්‍ෂයේ 6,7,8,9,10,11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය පන්ති ආරම්භය ජනවාරි 2වන දා සිට Online Zoom හරහා….

මෙහෙයවීම​: ප්‍රවීන දේශක BSC උපාධිධාරී නලීන් වික්‍රමසිංහ​

T.P: 0777828849

Add a Review

You must be logged in to post a comment.