පොල් තෙල් මෝලක් විකිණීමට තිබේ

Rs.175,000.00( Negotiable )

Matara

Sale

October 18, 2020

0775400403

Contact Seller

Classified Description

 

අනර්ග තත්වයේ පවතින පොල් තෙල් ඇඹරුම් යන්ත්රය  සහ අනෙකුත් උපාංග

 

#.තෙකලා 7.5 ත්රී පේස්  මෝටරය

#.ස්ටාර්ටරය

#.මේන් ස්විචය

මදක් පාවිච්චි කල ඉහත සියලු උපාංග ඉතා සාධාරණ මිලකට විකුණනු ලැබේ

Add a Review

You must be logged in to post a comment.