පොල් වගාව සහිත අක්කර 10ක ඉඩම විකිණීමට

Rs.15,000,000.00( Negotiable )

පුත්තලම.

Sale

July 22, 2020

0721999525

Contact Seller

Classified Description

අක්කර 10ක ඉඩම.

අවුරුදු දෙක හමාරක් වයසැති, පොල් වගාව (අවුරුදු තුනෙන් පීදෙන වර්ගය අක්කර 8ක වගා කර ඇත).

ජලය සහ විදුලිය.

කාමර 6ක් සහ නානකාමරය සහිත අඩක් නිමකළ නිවස.

​​​​​​​විදුලි වැට.

පුත්තලම නගරයට කිලෝමීටර 2.5යි.

පුත්තලම කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 750යි.

6

1

Add a Review

You must be logged in to post a comment.