බ්‍රෝකර්වරයෙක් අවශ්‍යි

Rs.685,000.00( Negotiable )

Ganemulla, Walipilleawa

Wanted

July 17, 2020

0721036294

Contact Seller

Classified Description

ගනේමුල්ල වැලිපිල්ලාවේ පිහිටා ඇති පර්චස් 25ක ඉඩම විකිණීමට බ්‍රෝකර්වරයෙක් අවශ්‍යි

අධීවේගී මාර්ගයේ කඩවත අන්තර්හුවමාරුවට විනාඩි 15යි

ජල සහ විදුලි පහසුකම් ඇත.

පර්චසය රු. 6,85,000.00 ( මිල සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ හැක.)

නිරවුල් ඔප්පු 

විමසන්න 072 103 6294 

Looking for a broker to sell 25 Perches prime land situated at Walipillawa Ganemulla

15 minutes drive to Kadawatha Expressway Interchange

Water, Electricity facilities available.

Rs. 6,85,000.00 per Perch (Price Negotiable)

Clear deeds

Call 072 103 6294 

Add a Review

You must be logged in to post a comment.