මහල් 2ක නිදන කාමර 4ක් සහිත සම්පූර්න නිවසක් විකිනීමට

Rs.5,000,000.00( Fixed Price )

No.199, Weniwelkatiya Road, Dodamgoda, Kalutara

Sale

August 3, 2020

0774042581

Contact Seller

Classified Description

මහල් 2ක නිවසක්.

නිදන කාමර 4ක් සහිත සම්පූර්න නිවසක්

ඉහල මහල නිමවා නොමත.

ඔප්පුව ස්වර්ණභූමි (නිරවුල්)

4

1

Add a Review

You must be logged in to post a comment.