මිරිස් කොටන යන්ත්‍රය

Rs.75,000.00( Negotiable )

baddegama

Sale

October 1, 2020

0718179694

Contact Seller

Classified Description

ත්රී පේස් විදුලියෙන් ක්රියා කරන අලුත් මිරිස් කොටන යන්ත්රය මෝටරය සහ සියලුම උපාංග සහිතව විකිණීමට ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

Add a Review

You must be logged in to post a comment.