විද්‍යාව Online පන්තිය ( Science Classes )

Rs.1,000.00( Fixed Price )

Hokandara Road, Thalawathugoda

July 28, 2020

0711020110

Contact Seller

Classified Description

විද්‍යාව Online පන්තිය දැන් ලංකාවේ හැමෝටම ආසාවෙන් ඉගෙනගන්න

වෙනස අත්දකින්න පළමුදින නොමිලේ

6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සදහා

නිවැරදිව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න එන්න.

සියලුම පාඩම් powerpoint ඇසුරින්

පරීක්ෂණ, ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ල ඇතුළුව

Add a Review

You must be logged in to post a comment.