හිඹුටාන ෂෙඩ් එක අසල ප්‍රධාන පාරේ සිට 20 m ක දුරක් පමණක් ඇති පර්චස් 10.3 ක හරි හතරැස් වයාපාරික ඉඩමක් විකිණීමට

Rs.1,100,000.00( Negotiable )

NO:419,Himbutana Road,Mulleriyawa New town,Sri lanka,

Sale

August 8, 2020

0712913631

Contact Seller

Classified Description

හිඹුටාන ෂෙඩ් එක අසල ප්‍රධාන පාරේ සිට 20 m ක දුරක් පමණක් ඇති පර්චස් 10.3 ක හරි හතරැස් වයාපාරික ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ…ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න…0712 913631

Add a Review

You must be logged in to post a comment.